TRACTAMENTS

La Cirurgia Oral i Maxil·lofacial inclueix totes les tècniques quirúrgiques (avançades o no) que permeteixen una correcta rehabilitació oral i en unió.

La cirurgia engloba tractaments simples com l’exodòncia (extracció de peces dentals) i altres més complexes com l’extracció de queixals del seny, l’extracció de peces incloses previs al tractament d’ortodòncia, els tractaments de regeneració òssia per a aconseguir un os sà que permet la correcta col·locació (simultània o diferida) d’implants, etc.

El doctor li explicarà les tècniques òptimes pel seu cas.

Envers les EXTRACCIONS DENTALS, a l’odontologia actual hi ha moltes tècniques avançades que permeten la conservació de peces dentals. Si el dany que pateix la peça dental és irreversible, i com a última opció, es practica l’extracció.

Després d’aplicar l’anestèsia local, es practica l’extracció de la peça que és totalment indolora. Amb les tècniques actuals, molt poc invasives, al postoperatori només hi ha unes mínimes molèsties controlables amb la medicació prescrita pel professional.

Envers les EXTRACCIONS DE QUEIXALS DEL SENY O CORDALS, moltes vegades cal extreure’ls a causa de la seva posició anòmala dins de la boca i així evitar que alterin la posició de la resta de les peces, per evitar la infecció durant l’erupció o després d’ella per la impossibilitat de netejar-les perquè no hagin càries als queixals del seny ni al queixal immediat anterior.

Després d’aplicar l’anestèsia local, es practica l’extracció i posterior sutura de la ferida. Durant el postoperatori haurà de seguir les recomanacions que li donarem per minimitzar les molèsties de la ferida.

Envers el tractament de pacients amb MALPOSICIÓ DENTAL I/O ÒSSIA, el cirurgià juntament amb l’ortodontista li oferirà un tractament integral de la mala oclusió dental i el problema estètic que comporten. Algunes de les tècniques quirúrgiques combinades amb ortodòncia poden realitzar-se a la consulta dental i d’altres requereixen ser derivades a un centre hospitalari.

Envers la REGENERACIÓ ÒSSIA està indicada en pacients amb poc os maxil·lar o mandibular que requereixen un tractament amb implants dentals. Són tècniques d’augment de la cresta òssia, la col·locació d’empelts ossis, l’elevació del sinus maxil·lar i així aconseguir una estètica i funció ideals.

També podem, en col·laboració amb un metge anestesista practicar una SEDACIÓ CONSCIENT, combinada amb anestèsia local i practicada a la mateixa consulta. La sedació està indicada en pacients que, degut a l’ansietat, no tolerarien molta estona el tractament odontològic.

L’endodòncia és l’especialitat odontològica que tracta les patologies que afecten als teixits polpars de les dents (càries profundes, fractures o infeccions radiculars). Amb l’endodòncia (tractament de conductes) conservem les dents i la seva funció.

El tractament consisteix en l’eliminació del nervi inflamat o infectat dels conductes radiculars i eliminar així els bacteris existents. Després cal omplir els conductes amb materials termoplàstics o resines i evitar així noves afectacions. Finalment, la reconstrucció de la dent recuperarà l’estètica i la funció masticatòria de la peça tractada.

Aquest tractament es realitza amb anestèsia local (com la resta de tractaments odontològics) evitant així qualsevol molèstia o dolor.

L’estètica dental és la part de l’odontologia encarregada de fer més boniques les dents i aconseguir així les demandes estètiques del pacient.

Hi ha diverses tècniques per millorar l’estètica dental com l’emblanquiment per corregir el color, el recontornejat incisal, o els tractaments més complexos, com el redisseny del somriure.


Una de les tècniques més estesa són les carilles o lamel·les de porcellana. És una tècnica que amb una mínima preparació de les dents, permet la correcció del color, forma, mida, desgast, malposició, diastemes (separació entre les dents), etc, aconseguint millorar el somriure del pacient i la seva qualitat de vida.

A les darreres dècades el descobriment, la investigació, el desenvolupament i l’aplicació dels implants dentals als tractaments odontològics, ha suposat una eina fonamental per a la rehabilitació de la funció masticatòria i estètica perdudes pel nostre pacient.

Els implants dentals els va descobrir a Suècia el Dr. Branemark, després d’investigar el titani com a cargols de fixació a traumatologia. Amb aquesta investigació es va conèixer que el titani no és rebutjat per l’organisme i té capacitat de lligar-se de forma microscòpica a l’os. Això es va denominar osteointegració i és el que permet als implants dentals suportar la pròtesi a aquells llocs de l’os maxil·lar on manquen peces dentals.

Un implant és un element de titani (generalment amb forma de cargol) que es col·loca a l’os maxil·lar imitant l’arrel d’una peça dental perduda. L’implant és biocompatible, això vol dir que l’organisme el reconeix com a propi. Per això no podem parlar de rebuig ja que no existeix, els problemes són deguts al treball del professional, a la cura dels pacients, o a la condició de ciència no exacta de la medicina en general. El tabaquisme empitjora el pronòstic.

Totes les estadístiques avalen un alt èxit a llarg termini dels implants dentals, el dentista els fa servir per la seva alta predictibilitat.

Després de realitzar diferents proves diagnòstiques (impressions, radiografies panoràmiques, Tac, etc), per avaluar la qualitat i quantitat d’os i conèixer les expectatives del pacient, l’odontòleg decidirà la seqüència de tractament idoni: l’ús d’anestèsia local (la més freqüent) o necessitat de sedació conscient, l’extracció de la peça dental amb col·locació simultània o diferida de l’implant, la col·locació de l’implant sota la geniva o exposat, la necessitat o no de regeneració òssia, l’ús de la tècnica de cirurgia guiada per ordinador (mínimament invasiva), l’ús de pròtesi provisional amovible o connectada a l’implant (carga immediata), definir el temps d’osteointegració (de 3 a 5 mesos), decidir si la pròtesi definitiva podrà ser fixa (cargolada o cimentada) o mòbil, etc.

Actualment, amb les tècniques de REGENERACIÓ ÒSSIA (per preservar o recuperar l’os perdut), fent servir empelts d’os del propi pacient o fent servir materials que indueixen la formació d’os (os artificial o membranes osteoinductores), podem assegurar que TOTS ELS PACIENTS poden èsser portadors d’implants.

Les patologies relacionades amb la disfunció cràneo-mandibular o vertebral són molt esteses dins de la població, encara que moltes no presenten simptomatologia. El mal de cap o de cervicals, la tensió a la zona cràneo-mandibular, els sorolls a l’articulació temporomandibular, els brunzits a l’oïda, l’apretament de dents o el bruxisme ens poden indicar patologies de l’oclusió.

La fèrula oclusal o de descarga és una petita ferradura de resina que es col·loca a l’arcada superior (no té paladar). La seva finalitat es protegir a les dents de les forces nocives de l’oclusió i també actuar com un aparell ortopèdic que guia els músculs i l’articulació a una posició mes còmoda, reduint el dolor i prevenint danys majors.

La utilització de la fèrula oclusal en pacients amb patologia lleu i de recent aparició, ens permet evitar tractaments més agressius futurs. Actuem amb ella de forma preventiva.

També podem rehabilitar l’oclusió amb recobriment de les cúspides, que és una tècnica poc agressiva consistent en aplicar resines de composite sobre les dents originals.

Aquesta especialitat inclou aquells tractaments de restauració que solucionen patologies com la càries, desgastos dentaris, petites fractures o qualsevol patologia que alteri la forma o mida normal d’una peça. Depenent de si hi ha o no patologia polpar (del nervi), pot ser necessària la pràctica prèvia d’una endodòncia.

Són tractaments que suposen la remoció del teixit afectat i la reconstrucció de la peça dental amb materials de resina.

Els composites són habitualment els materials d’elecció a l’odontologia conservadora, amb ells tornem a la dent l’estructura, la resistència i l’estètica perduda.

La prevenció és el millor tractament per evitar les malalties, i les patologies bucodentals.

Aquest concepte que abans s’aplicava només als nens, actualment es fa extensiu a tots els pacients.

La càries i la malaltia periodontal (de genives) són les patologies dentals més freqüents a la nostra població. Els problemes periodontals els tracta el periodoncista i els higienistes dentals. Una acurada teràpia de manteniment periodontal (després de realitzar la higiene i els curetatges si calguessin), li evitarà recidives posteriors produïdes per tractaments puntuals i sense el seguiment i el control corresponents.

Per efectuar el manteniment personalitzat, el nostre personal es posarà en contacte amb el pacient i li recordarà la necessitat de fer revisions periòdiques. Això ens permetrà mantenir la seva boca higiènica i saludable.

L’odontologia preventiva ens permet evitar la malaltia i si està instaurada utilitzarem tractaments poc invasius per evitar o endarrerir tractaments més agressius com l’extracció i posterior reposició de peces dentals.

L’odontologia infantil està considerada com una especialitat odontològica, engloba a més a més de l’atenció dental, el tracte cordial i específic dedicat a pacients de curta edat.

El professional ha de guanyar-se la confiança del nen per transmetre-li la importància de cuidar la seva boca. “ANAR AL DENTISTA” no pot ser una experiència negativa, això només provocaria un retràs en l’atenció odontològica i traumatitzaria al nen que pensa que volen fer-li mal.

A la nostra clínica aconseguim la total confiança del nen i així és un pacient col·laborador que ve motivat als tractaments. Això requereix un apropament progressiu i uns temps de tractament més llargs que amb els adults.

L’odontopediatria engloba la prevenció (ensenyança de raspallat, fluorització, neteges dentals), tractaments d’obturació de peces dentals temporals (de llet) o definitives en infants, tractament de conductes, extraccions, etc.

Si el nen precisa un gran nombre de visites o si no s’aconseguís la seva col·laboració podríem realitzar els tractament amb sedació. La sedació és molt poc freqüent; amb la confiança que transmetem i el recolzament dels pares podem practicar tractaments odontològics correctes i sense traumes.

També realitzem interconsultes, amb l’equip d’ortodòncia. per avaluar si el nen precisa un tractament ortodòntic precoç i així guiar i millorar l’oclusió dental.

L’ortodòncia és una especialitat de l’odontologia que permet moure les dents i els ossos maxil·lars a una posició correcta tant estètica con funcional.

Inclou l’estudi i diagnòstic (amb impressions, models, Rx ó fotografies del pacient) de les alteracions de l’oclusió dental i/o òssia i el posterior disseny i aplicació d’aparells correctors per tal d’aconseguir l’harmonia dental i facial en un temps prefixat.Aquesta especialitat s’aplica tant a nens i adolescents (com una teràpia per guiar el creixement dels maxil·lars i facilitar la correcta erupció de les dents), com en adults amb el creixement finalitzat, per aconseguir l’oclusió i l’estètica que el pacient ha perdut o no ha tingut mai.

Les dents mal col·locades són cada vegada menys acceptades socialment, actualment un somriure bonic és molt valorat. Funcionalment un bon engranatge dental afavoreix la masticació i evita parafuncions (bruxisme, apretament i patologia de l’articulació temporomandibular).

Les opcions de tractaments ortodòntics són variades, des dels aparells amovibles, als brackets fixes de metall o porcellana o al sistema Invisalign que és invisible (són alineadors amovibles que es poden utilitzar tot el dia i es lleven per menjar, raspallar-se les dents o en alguna ocasió social que requereixi estètica).

L’ortodoncista li orientarà sobre la necessitat de tractament i li aconsellarà la tècnica mes adient pel seu cas.

L’ortodòncia és, moltes vegades, la millor opció abans de tractaments protèsics invasius que desgasten les pròpies dents.

Més de 10.000 odontòlegs recomanen Invisalign com tractament innovador per solucionar problemes de malposició dental. A més de les avantatges estètiques i la comoditat, Invisaling ofereix unes altres importants:

• El tractament és predictible. Al planificar-se per avançat, l’odontòleg pot preveure la durada del tractament amb precisió.
• Podem mantenir la salut periodontal ja que com són amovibles la higiene pot ser òptima.
• No hi ha al·lèrgies als metalls.
• Una avaluació contínua del tractament comparant amb la planificació del software clínic.
• Un disseny personalitzat que implica una perfecta adaptació i elimina la possibilitat d’úlceres o feridetes.El tractament Invisalign comença amb una visita a la nostra clínica, el professional certificat li examinarà i crearà un model informàtic simulat del seu tractament. Vostè podrà avaluar i decidir el tractament abans de que dissenyem els seus alineadors.

Cada alineador és una mica diferent als altres, per a què las dents es belluguin molt lentament fins aconseguir la posició desitjada pel simulador. Les forces que genera cada alineador són lleus i controlades, així evitem molèsties i pèrdues òssies.

La durada del tractament varia segons el cas, però habitualment és més curt que amb l’ortodòncia tradicional (entre vuit i divuit mesos).

Al ser invisible, ningú notarà que porta Invisalign, podrà somriure amb llibertat durant el tractament. Com que poden retirar-se els alineadors vostè podrà menjar i beure el que desitgi (amb ortodòncia convencional hi ha molèsties al menjar i alguns aliments han d’evitar-se).

Amb Invisalign vostè pot planificar el seu cas. El software del tractament li permet veure l’avaluació proposada i fer variacions abans de començar.

Invisalign és transparent, extraïble i còmode.

Amb la tècnica Invisalign pot tenir el somriure que sempre ha desitjat, sense els aparells metàl·lics convencionals.

Per obtenir més informació envers Invisalign pot consultar la pàgina www.invisalign.com

La periodòncia és la part de l’odontologia que DETECTA I TRACTA les patologies dels teixits que envolten les dents: genives, lligament periodontal i l’os alveolar. Alguns bacteris són els responsables de les alteracions d’aquests teixits, hi ha altres factors associats com: una pobre higiene oral, el tabaquisme, les malolclusions, les pèrdues prematures de les peces adjacents, la sobrecàrrega protèsica, etc…

Una bona higiene és fonamental per mantenir la salut de les dents i genives (sobre tot si es porten pròtesis o implants). Les nostres higienistes li ensinistraran sobre la millor forma de raspallar-se, li ensenyaran l’ús de la seda dental, els raspalls interdentals, l’ús de col·lutoris antisèptics, etc… Després li faran la tartrectomia o eliminació de la tosca i si ho necessita el raspatge o curetatge del solc gingival i l’allisat radicular.

Després de l’avaluació per l’odontòleg li recomanarem la necessitat o no de fer tècniques quirúrgiques de raspatge, eliminació de bosses periodontals, empelts ossis o gingivals.

Després de la fase higiènica li recomanarem un pla individual periòdic de manteniment per evitar la recidiva.

La Pròtesi és l’especialitat encarregada de substituir les peces dentals perdudes i retornar l’equilibri al sistema dents-músculs i articulació.La pròtesi no és només “substituir dents”, hem de conservar també la funció de les peces restants (la sobrecàrrega de les peces veïnes o antagonistes implicarà dolor, fractures, mobilitat i maloclusió a curt o llarg termini). Llavors serà més costós, complexa de resoldre i menys predictible.

Els tractaments de pròtesi són: substituir dents perdudes (mitjançant ponts fixes dentosoportats o aparells amovibles), reforçar peces debilitades o millorar el seu aspecte (amb corones de metall-ceràmica, lliures de metall o facetes de porcellana) i realitzar pròtesi sobre implants osteointegrats (fixes o amovibles).

Els implants dentals han permès ampliar les possibilitats de tractament pels pacients, però no són l’única opció. Hi ha més d’una opció de tractament protèsic per la mateixa patologia, però cap és a priori la millor; depèn de cada cas.

El professional farà el diagnòstic i al planificar el tractament li oferirà totes les opcions possibles i el que li implica cada una d’elles. Totes poden ser correctes, però li aconsellarà la més adient pel seu cas.

En l’elaboració de les pròtesis dentals és fonamental la col·laboració dels tècnics de laboratori (protèsics dentals) que construeixen les pròtesis amb materials de gran qualitat i tecnologia de darrera generació seguint les indicacions de l’odontòleg.

La radiologia dental és el mitjà més important de l’odontòleg per fer una diagnosi correcta.


La nostra clínica disposa d’un equipament de darrera generació que permet l’obtenció immediata de radiografies digitals de gran qualitat, amb això aconseguim un revelat immediat amb una mínima dosi de radiació.

També disposem d’un equip radiològic panoràmic, és un centre que rep pacients d’altres consultes de la zona per practicar la radiografia panoràmica.

Copyright © 2022 – Clínica Dental MAS LLUHI. Tots els drets reservats